دوشنبه 1 بهمن 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رزومه علمی و اجرایی

 مهدی قاسمی­فرد

دکتری فیزیک، دانشیار مجتمع آموزش عالی اسفراین، خراسان شمالی

 

مشخصات فردی

 تولد :                      1359/06/30

mahdi.ghasemifard@gmail.com ایمیل: 

https://www.researchgate.net/profile/Mahdi_Ghasemifard

تحصیلات  و سابقه کاری

 • 1378- 1374، دبیرستان، شهرستان اسفراین، دبیرستان دارالفنون، رشته ریاضی فیزیک
 • 1383- 1378، کارشناسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، رشته فیزیک
 • 1385- 1383، کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، رشته فیزیک، گرایش حالت جامد
 • 1385- 1388، دکتری تخصصی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، رشته فیزیک، گرایش حالت جامد
 • 1385- 1389، مدرس دانشگاههای فردوسی مشهد، شاهد تهران، دانشگاه آزاد مشهد، غیر انتفاعی سجاد و تعدادی از دانشگاههای علمی-کاربردی شهر مشهد.
 • 1388- 1389، محقق پاره وقت دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1389- 1391، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1390، راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروسرامیک در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم
 • 1391- 1393، معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع فنی مهندسی اسفراین
 • 1391- تاکنون، عضو هیات علمی مجتمع فنی مهندسی اسفراین
 • 1390- تاکنون، موسس و مدیر عامل شرکت فناوران دانش گستر سپهرآیین (تولید کننده نانوپودرهای اکسیدی و نانوالکتروسرامیک)
 • 1393- تاکنون، عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین و دانشگاه کوثر بجنورد
 • 1392-1393، عضو هیات نظارت دانشگاههای استان خراسان شمالی
 • 1393 تاکنون مدیر پژوهشی بسیج اساتید
 • راه اندازی دو آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری نانو و انرژی­های نوین در مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • راه اندازی 6 رشته مهندسی برق، کامپیوتر، صنایع، عمران، ایمنی و بازرسی فنی و علوم مهندسی با همکاری دیگر همکاران دانشگاهی
 • جذب اعتبارات پژوهشی به مبلغ هشتصد و سی میلیون ریال جهت هزینه کردن در آزمایشگاه­های تحقیقاتی
 • راه اندازی آزمایشگاه­های پایه فیزیک 1 و فیزیک 2 در مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • راه اندازی فصلنامه علمی-تروجی نانوتک در زمینه فناوری نانو در شهرستان اسفراین
 • داور ژورنال علمی- تخصصی Scientific Research Publishing (SCIRP) و Modern physics Letter B
 • دارای دو کتاب تالیفی در زمینه فناوری نانو و نانوالکتروسرامیک،  28مقاله ISI، 12 مقاله علمی-پژوهشی، 5 طرح پژوهشی به اتمام رسیده و 4 ثبت اختراع.
 • شرکت در کنفرانس­های علمی و ارائه سخنرانی در داخل و خارج از کشور به زبان انگلیسی.
 • استاد راهنمای طرح­های برگزیده دانش آموزی در جشنواره­های علمی- پژوهشی کشوری.
 • 1396 (آذرماه) تاکنون: رئیس بنیاد نخبگان خراسان شمالی

 

 

چاپ کتاب:

1- تالیف: مهدی قاسمی­فرد و هادی قاسمی­فرد، عنوان: سود و زیان در فناوری نانو، شماره شابک: 8-120-308-600-978، تاریخ نشر: تابستان 1396

2- تصنیف: مهدی قاسمی­فرد، عنوان: نانوالکتروسرامیک (خواص و کاربرد)، انتشارات دانشگاه تهران، وضعیت: در مرحله چاپ (1396).

 

مقالات بین المللی چاپ شده (ISI)

 1. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, A. Khorsand, Gh. H. Khorrami, "Microstructural and optical characterization of PZT nanopowder ceramic prepared at low temperature", J. Physica E, 41, (2009) 418–422.
 2. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, Gh. H. Khorrami, "Synthesis and structure of PMN-PT ceramic nanopowder free from pyrochlore phase ", J. Ceramics International, 35, (2009), 2899-2905.
 3. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, M. M. Mohaghgheghi Bagheri, N. Shahtahmasbi, "Microstructure comparison of PMN-PT and PMN-PZT prepared by gel-combustion method at optimized temperature", J. Physica E, 41, (2009), 1701–1706.
 4. M. Ebrahimizadeh Abrishami, S. M. Hosseini, E. Attaran Kakhki, A. Kompany and M. Ghasemifard, “Synthesis and structure of pure and Mn-doped zinc oxide nanopowders”, International Journal of Nanoscience Vol. 9, Nos. 1 & 2 (2010) 19–28.
 5. A. Shakeri-Zadeh, M. Ghasemifard, G.A. Mansoor, “Structural and Optical Characterization of Folate-Conjugated Gold-Nanoparticles”, J. Physica E, 42, (2010) 1272–1280.
 6. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, and H. Ghasemifard, “Piezoelectric study of 0.65Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3-0.35PbTiO3 Nanopowder Ceramic”, JOURNAL OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 8, NO. 1, (2010).
 7. M. Ghasemifard, M. Zavar, H. Ghasemifard, H.A. Rahnamaye Aliabad “The effect of temperature dependences on optical properties of PMN-PZT nano-powders” Journal of Optics (springer), (Nov. 2010) 10-19.
 8. E. Pakizeh, S.M. Hosseini, A. Kompany, M. Ghasemifard, “Synthesis and Optical Characterization of Pyroelectric Nanopowders Based on PZT (95/5)”, International Journal of Nanoscience 9 (03), (2010) 193-199.
 9. M. Ghasemifard, “Dielectric, piezoelectric and electrical study of 0.65PMN-0.20PZT-0.15PT relaxor ceramic”, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 54, 20701 (2011).
 10. M. Ghasemifard, G.H. Khorrami, “The Analysis of the Atomic Pair Distribution Function of PMN-Based Nanopowders by X-Ray Diffraction”, Modern Physics Letters B, 26 (18), (2012) 1250118.
 11. M. Ghasemifard, “OPTICAL PROPERTIES OF BMN-BT FERROELECTRIC THIN FILMS PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS DEPOSITION”, Modern Physics Letters B. (2012) Jan 20;26(02):1150009.
 12. M. Ghasemifard, THE EFFECT OF TEMPERATURE ON SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BMN-BASE PIEZOELECTRIC THIN FILM PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS”, Surface Review and Letters, Vol. 19, No. 3 (2012) 1250032 (6 pages)
 13. M. Ghasemifard, “THE ANALYSIS OF THE ATOMIC PAIR DISTRIBUTION FUNCTION OF PMN-BASED NANOPOWDERS BY X-RAY DIFFRACTION”, Modern Physics Letters B, Vol. 26, No. 18 (2012) 1250118 (11 pages).
 14. E. Pakizeh, GM. Khorrami, M. Ghasemifard, SM. Hosseini, A. Kompani, N. Shahtahmasebi, “Characterization and comparison of PZT powder synthesis by solid state and sol gel methods”, Iranian Journal of Physics Research 12 (2), (2012)185-190.
 15. S. Tohidi, M. Ghasemifard, “Effect of deposition time on the Cd0.8Zn0. 2S thin films”, The European Physical Journal Applied Physics 64 (03), (2013) 30304.
 16. M. Ghasemifard, M. Daneshvar, M. Ghamari, “The Effects of Annealing Process on Dielectric and Piezoelectric Properties of BMT-Base Lead-Free Ceramics”, World Journal of Nano Science and Engineering 3, (2013) 100.
 17. M. Ghasemifard, S. Tohidi, R. Karimzadeh, “Effects of Pb-Doping on Phase Structural and Optical Properties of CdZnS Nano-Powders”, Journal of Electronic Science and Technology 3, (2013) 016.
 18. M. Ghamari, M. Ghasemifard, E. Fathi, “Determination of Optical Constants N and K for MgO Nanopowder Using Kramers-Kronig Equation”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 8, (2014), 330-334.
 19. M. Ghasemifard, M. Ghamari, E. Fathi, A.R. Karbalaei, “Characterization of Alumina Porous Nano Structure With Adjusting Fuel Ratio Via Modified Auto Combustion Method”, Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 8, (2014), 342-348.
 20. M. Jafary, R. Karimzadeh, M. Ghasemifard, “Thermo-optical characterization of CdZnS nanoparticle colloids”, Materials Science in Semiconductor Processing 32, (2015) 16-21.
 21. M. Ghasemifard, ME. Abrishami, M. Iziy, “Effect of different dopants Ba and Ag on the properties of SrTiO3 nanopowders”, Results in Physics. (2015) Dec 31;5:309-13.
 22. Vejdani-Noghreiyan A, Aliakbari E, Ebrahimi-Khankook A, Ghasemifard M.Theoretical and experimental determination of mass attenuation coefficients of lead-based ceramics and their comparison with simulation”, Nuclear Technology and Radiation Protection, 31(2) (2016) 142-9.
 23. G. Heidaria, S. M. Mousavi Khoiea, M. Yousefia, and M. Ghasemifard, “Kinetic Model of Copper Electrodeposition in Sulfate Solution Containing Trisodium Citrate Complexing Agent”, Russian Journal of Electrochemistry, 2016, Vol. 52, No. 5, (2016) 470–476.
 24. M. Ghamari, M. Ghasemifard,A Survey about Grafting Density of Oleic Acid on Alumina Nano Particles Preparing for PMMA/Al2O3 Nanocomposite”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 5 Issue 04, (2016).
 25. M. Ghasemifard, E. Fathi, M. Ghamari, “The effect of Fe3+-doped on structure and optical properties of mesoporous Al2O3/SiO2 composite”, Materials Science in Semiconductor Processing. (2016) Feb 29;42:349-53.
 26. Mahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy, M.E. Abrishami, “Electrical and optical properties of SrTiO3 nanopowders: Effect of different dopants Ba and Ag”, Modern Physics Letters B, Mar 03 (2016).
 27. Mahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy, “Effect of different fuels on surface morphology and microstructure of TiO2–(Ti0.98,Si0.2)O2 composite nanoparticles”, Ceramics International, 42, (2016) 10099–10104.
 28. Mahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy, “Frequency dependence and fuel effect on optical properties of nano TiO2-based structures”, Modern Physics Letters B, April (2016).
 29. Misagh Ghamari, and Mahdi Ghasemifard, “Composition Dependence and Optical Properties of Polymethyl Methacrylate/Alumina Nanocomposite in the IR Region Determined by Kramers-Kronig Relation”, Journal of the Korean Ceramic Society, Vol. 54, No. 2, (2017) pp. 102~107.
 30. Mahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Cengiz Okay, “Bond Length (Ti-O) Dependence of Nano ATO3-based (A=Pb, Ba, Sr) Perovskite Structures: Optical Investigation in IR range”, Modern Physics Letters B, (2017).

 

شرکت در کنفرانس­ها

 1. M. Ghasemifard, A. Khorsand, G. H. Khorrami and S. M. Hosseini, "Comparison of characterization of PZT nanopowder prepared by two co-precipitation and gel-combustion methods", Oral, 15rd Iranian conference crystallography, Ferdowsi University, Iran, 13-14 February (2007).
 2. M. Ghasemifard and S. M. Hosseini, "Synthesis of PZT nanopowder by co-precipitation and gel-combustion methods", Oral, 3rd Iranian student conference on nano technology, Shiraz University, Iran, 6-9 February (2008).
 3. M. Ghasemifard, G. Khorrami and S. M. Hosseini " Synthesis and optical characterization of piezoelectric nanopowder ceramic” Oral, 2rd International nanotechnology and nano science, Tabriz University, Iran, 3-5 October (2008).
 4. S. Pakize, M. Ghasemifard, G. Khorrami, S. M. Hosseini, A. Kompany, “ Synthesis and characterization of pyroelectric nanopowder ceramic base on Pb(Zr0.05Ti0.95)O3, Oral, 3rd Physics Conference Payam Noor University, Ahvaz, 13 November (2008)
 5. Gh. H. Khorrami, M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, “Characterization and optical properties of PMN-PT nanopowder” Poster, 15th Iranian Conference on Optics and Photonics and 1th Iranian Conference on Photonics Engineering, University of Isfahan 27-29 January (2009).
 6. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, A. Kompany “Characterization and optical properties of Lead-Zirconium-Titanium nanopowder with a new method”, Oral, 15th Iranian Conference on Optics and Photonics and 1th Iranian Conference on Photonics Engineering, University of Isfahan 27-29 January (2009).
 7. M. Ghasemifard, Misagh Ghamari, E. Fathi, “An investigation on optical properties of Al1.92Fe0.08O3 nano-porous”, Oral, 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11) Ankara, Turkey, 2015.
 8. M. Ghasemifard, Misagh Ghamari, “The effect of Ba and Ag on electrical and optical properties of SrTiO3 nanopowders”, Oral, 12th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-12) Gebze, Turkey, 2016.

 

اختراعات

 1. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, A. Shakeri-Zadeh. Construction of a New Static Accelerometer through Using MEMS Technology. Iranian patent; No. 55247; 3 December 2008.
 2. M. Ghasemifard, S. M. Hosseini, A. Shakeri-Zadeh. Preparation and Characterization of PMN-PT Ceramic Nano-Powder at Low Temperature by Using Gel-Combustion Method. Iranian patent; No. 55401; 8 December 2008.
 3. M. Ghasemifard, A. Shakeri-Zadeh, H. Ghasemifard, S.A. Doaei. Design and manufacture new optic-mechanic system for index d33 measurement in piezoelectric material .Iranian patent; No. 58557; 23 June 2009.
 4. M. Ghasemifard, M. Ghamari, “produce of aluminum oxide (alumina) with metal in industrial scale” Iranian patent; No. 27020; 8 March 2014.

 

طرح­های پژوهشی صورت گرفته

 1. S. M. Hosseini, M. Ghasemifard, A. Khorsand. “Subject: Fabrication of piezoelectric nanopowders”, Place: Ferdowsi University of Mashhad, Date: 16 October 2006.
 2. A. Kompany, M. Ghasemifard, S. M. Hosseini. “Subject: Synthesis and electro-optical characterization of pyroelectric nanopowder”, Place: Ferdowsi University of Mashhad, Date: 29 February 2008. 
 3. ­M. Ghasemifard, “Charactrization of thin film piezoelectric of 0.65BMN-0.35BT”, Place: Shahid Beheshti University, Date: 10 June 2012.
 4. ­M. Ghasemifard, M. Ghamari “Synthesis of nano alumina using metal in industrial scale”, Place: Esfarayen University of Technology, Date: 3 July 2014.
 5. M. Ghasemifard, M. Iziy “Synthesis and characterization of SrTiO3 nanostructures prepared by sol-gel and hydrothermal methods”, Place: Esfarayen University of Technology, Date: 19 November 2015.
 6. M. Ghasemifard, M. Iziy, E. Fathi, “Sysnthesis and feasibility study of industrial production of Titanum nano-powders (Anatas phase)”, Place: Esfarayen University of Technology, Date: 4 April 2016.

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601