چهارشنبه 12 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة حمایت از هسته ­های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)

 

مقدمه

به استناد اقدام­های 2-2-2، 2-2-3، 2-2-9 و 3-1-2 مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به ­منظور تربیت و آماده ­سازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف زمینه‌سازی اثرگذاری آنان بر پیش­برد مؤلفه­ های اقتصاد مقاومتی، بنیاد ملّی نخبگان از تشکیل هسته­های دانشجویی با محوریت استادان برجستة دانشگاهی، صنعتی، هنری و ... پیرامون حل مسأله­ های کشور، حمایت می­کند. بر این اساس شیوه ­نامة «حمایت از هسته­ های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)» برای تبیین مفاد اجرایی موضوع به شرح ذیل تدوین می­شود:

مادّة 1: تعاریف

برای اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. قائم مقام: منظور قائم  مقام رئیس بنیاد است.

ج. معاون آینده­سازان: منظور معاون آینده­سازان بنیاد است.

د. کارفرما: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که دارای مسأله­ای علمی-فنّاورانه برای حل است.

هـ. طرح: منظور طرح پیشنهادی برای حل مسأله­ای مشخص است.

و. داور: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در بررسی علمی طرح از سوی بنیاد تعیین می شود.

ز. استاد خبره: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که مسوؤلیت و راهبری اجرای طرح را برعهده دارد.

ح. دانشجو: منظور هر یک از دانشجویان مشمول بهره­مندی از جوایز مندرج در «شیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» است.

ط. برگزیده: منظور دانشجوی تأیید شده برای همکاری در طرح است.

ی. هسته: منظور گروه (تیم) تشکیل شده از برگزیدگان با مسوؤلیت استاد خبره برای اجرای طرح است.

ک. مدیر طرح: منظور هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با تأیید شورای راهبری به عنوان راهبر و رابط میان استاد خبره و بنیاد تعیین می شوند.

ل . شورای راهبری: منظور شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت بر اجرای صحیح شیوه­نامه است.

 

مادّة 2: اهداف

اهداف اجرای این فرایند عبارت است از:

2-1. آموزش دانشجویان مستعد در بستر حل یک مسألة واقعی

2-2. افزایش مهارت­های اجتماعی و ایجاد حس خودباوری در دانشجویان مستعد

2-3.  هدایت دانشجویان مستعد برای حل مسأله‌های راهبردی کشور

2-4. ایجاد شبکة دانشجویان دارای توانایی کارِ گروهی و حل مسأله

2-5. افزایش اعتماد دستگاه­های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی به دانشجویان مستعد

 

مادّة 3: شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت

به منظور تصمیم­گیری، راهبری و نظارت بر تمامی امور مربوط به شیوه­نامه، « شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت» با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

3-1. ترکیب

3-1-1. قائم مقام رئیس بنیاد (رئیس شورا)

3-1-2. معاون آینده سازان یا نمایندة وی

3-1-3. معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد یا نمایندة وی

3-1-4. چهار تن از مدیران طرح یا سایر افراد متخصص در امور هسته­های پژوهشی به انتخاب اعضای حقوقی شورا

تبصرة 1 : اعضای بندهای فوق با حکم قائم مقام به مدت یک سال منصوب می­شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 2 : در موارد ضروری و با تشخیص رئیس شورا، امکان بهره­مندی از تخصص سایر افراد برای شورا وجود دارد.

 

 

3-2. وظایف

3-2-1. شناسایی و بررسی مسأله های مهم دستگاه­ها و سازمان­ها، که نیاز به راه حل ­های علمی و فنّاورانه دارند

3-2-2. انتخاب و معرفی مسأله های مناسب طرح به افراد متخصص دانشگاهی و صنعتی

3-2-3. شناسایی استادان خبرة واجد شرایط برای تشکیل هسته به­منظور حل مسأله

3-2-4. راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح

3-2-5.تعیین نحوه­ ارائة راه­ حل­های به دست آمده به صاحبان مسأله و پشتیبانی از هسته­های تشکیل شده

3-2-6. تدوین و تصویب دستورعمل­های اجرایی بر مبنای مفاد این شیوه­نامه در صورت نیاز

3-2-7. شناسایی، انتخاب و تأیید مدیران طرح ها و نظارت بر عملکرد آنها

3-2-8. شناسایی و انتخاب کارفرمایان

3-2-9. تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری ناشی از هر یک از طرح‌ها

 

مادّة 4: فرایند اجرایی

4-1. معاون آینده­سازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیران طرح، به شورای راهبری پیشنهاد می ­دهد . شورای راهبری با توجه به سوابق و توانایی­های افراد معرفی شده، مدیر طرح را انتخاب و تأیید می­کند.

4-2. مدیر طرح با رایزنی با دستگاه­ها و نهادهای ذی­ربط (مراکز علمی، صنعتی و ...) مسأله­های آنان را احصا و گزارش آن را به شورای راهبری ارائه می­کند. استادان خبره، نهادها و موسسات اجرایی، صنعتی و پژوهشی نیز می توانند مسئله‌ها و نیازهای (طرح پیشنهادی) خود را به بنیاد اعلام کنند.

4-3. شورای راهبری مسأله­های احصا شده را از طریق مدیران طرح به استادان خبره ارائه می­کند.

4-4. استادان خبره براساس مسألة ارائه شده، طرح خود را برای حل به مدیر طرح ارائه می­کنند.

4-5. معاون آینده­سازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان داور تعیین می­کند.

4-6. مدیر طرح با کمک داوران، طرح پیشنهادی را بررسی و نتیجه را به شورای راهبری اعلام می­کند.

4-7. شورای راهبری طرح پیشنهادی را بررسی و درخصوص تأیید/ اصلاح / عدم تأیید آن تصمیم­گیری می­کند.

4-8. بنیاد برای هدایت طرح تأیید شده از سوی شورای راهبری، با استاد خبرة پیشنهاد دهندة طرحِ تأیید شده قرارداد (مشاوره) منعقد می­کند.

تبصرة 1 : سایر اعضای شورای راهبری می­توانند افراد مورد نظر خود را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیر طرح، به شورای راهبری پیشنهاد دهند.

تبصرة 2 : دانشجویان مشمول مقررات «شیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» در سال تحصیلی متناظر با اجرای طرح، می­توانند پس از تأیید شورای راهبری به عنوان برگزیده از سوی استاد خبره، به­کارگیری شوند. در صورتی که ظرفیت طرح پیشنهادی یک استاد خبره از سوی دانشجویان مشمول شیوه نامه تکمیل نشود، دانشجویانی که از حیث مجموع امتیازهای کسب شده طبق مقررات شیوه نامة مذکور جزء مجموعِ دو برابر ظرفیت مشمولان باشند، می­توانند برای حضور در طرح ها ثبت نام کنند.

تبصرة 3: چنانچه در زمان اجرای طرح نیاز به تغییرات نیروی انسانی باشد، پس از گذشت یک ماه از اجرای طرح، با پیشنهاد استاد خبره و تأیید مدیرِ طرح، امکان بررسی موضوع  و تصمیم­گیری نهایی از سوی معاون آینده سازان حداکثر به تعداد دو نفر دانشجوی واجد شرایط به ازای هر طرح، وجود دارد.

تبصرة 4: شورای راهبری مجاز است کارگروهی منتخب از افراد متخصص برای راهبری طرح­های تأیید شده تشکیل دهد.

تبصرة 5: سایر فرایندهای اجرایی، بر اساس معیارهای مندرج در پیوست شیوه­نامه اجرا می­شوند.

 

مادّة 5: فرایند پشتیبانی

5-1. سقف سایر هزینه­های هسته شامل  هزینه های مصرفی، تجهیزاتی، خدماتی و موارد مشابه از سوی شورای راهبری و در قالب جایزه­ هسته­های پژوهشی (مندرج درشیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) تعیین و هزینه می­شود.

5-2. پس از ارائة صورت حساب هزینه کرد (به همراه گزارش عملکرد و مدارک مثبتة مالی) از سوی استاد خبره،  تأیید مدیر طرح و تأیید نهایی و دستور پرداخت معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد، مبلغ صورت حساب به استاد خبره پرداخت می­شود.

5-3. پرداخت اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه برگزیدگان از سوی بنیاد و بر اساس مفاد  شیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور صورت می­پذیرد.

تبصرة1 : از ماه سوم اجرای طرح، استاد خبره می­تواند حداکثر تا 50 درصد تغییر در میزان اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه دریافتی ماهانة هریک از برگزیدگان طرح خود اعمال کند. به این میزان تغییرات «ضریب عملکرد» گفته می­شود. مجموع مبالغ پرداختی هسته در هر ماه نمی­تواند از 20 درصد کل پرداختی پایه (مجموع جوایز تحصیلیِ افراد هسته) بیشتر شود.

 

 

مادّة 6: تفسیر و نظارت

شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه­نامه برعهدة شورای راهبری است و این شورا موظف است سالیانه گزارشی از عملکرد شیوه‌نامه را تهیه و به رئیس بنیاد ارائه کند.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه، هشت تبصره و یک پیوست در تاریخ 28/9/1397 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

پیوست شیوه‌نامة حمایت از هسته­های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)

 

فعالیت­های اجرایی فرایند

 

 1. استادان خبره (دانشگاهی و صنعتی) بر اساس ویژگی­های زیر با در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت و تنوع در گرایش­های علمی برای ارسال طرح­های پیشنهادی انتخاب می­شوند:
 • 1-1.متعهد و علاقه­مند به فعالیت
 • 1-2.تجربه تربیت و آموزش
 • 1-3.حُسن سابقه در انجام پروژه های راهبردی/پژوهشی در حوزه­های مورد نیاز کشور
 1. هر استاد خبره می­تواند حداکثر سه طرح را ارائه دهد. قالب طرح با پیشنهاد مدیر طرح و تأیید شورای راهبری تدوین می شود و باید شامل عنوان مسأله، چکیده، شرح و هدف، برآورد هزینه، کارفرمای احتمالی و تخصص­های مورد نیاز باشد. موارد زیر نیز باید در تدوین طرح­ها در نظر گرفته شوند:

  2-1. طرح­هایی که با محوریت حل یکی از نیازهای اساسی کشور یا طراحی یک محصول با کاربرد مشخص یا دارای ابعاد کاربردی قابل توجهی باشند، در اولویت قرار دارند.

  2-2. دانش محور باشد.

  2-3. شفافیت کافی برای دانشجویان داشته باشد.

  2-4. طرح­ها به گونه­ای تدوین شوند که هر دانشجو حدوداً 10 الی 15 ساعت در هفته تعهد کاری داشته باشد.

  2-5. قابلیت پیگیری و ثمردهی در 9 ماه را داشته باشد.

  2-6. برای رشد فکری و تجربة مستعدین در حل مسأله مناسب باشد.

  2-7. کارفرما و حامی برای پشتیبانی و ادامه کار داشته باشد.

 2. ضروری است تمهید لازم برای آگاهی کامل استاد خبره از مفاد شیوه­نامه و رعایت آن، از سوی مدیر طرح اتخاذ شود.
 3. هر استاد خبره به ازای هر طرح می­تواند حداکثر 10 و حداقل 5 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترا را به عنوان برگزیده به کارگیری کند.

           تبصرة1: در موارد خاص، پیش از آغاز به کار هسته، درخواست استاد خبره به منظور افزایش تعداد دانشجویان هر طرح تا سقف 15 دانشجو یا کاهش آن تا حداقل 3 دانشجو، در شورای راهبری بررسی می شود.

 4. استاد خبره می­تواند در صورت نیاز نفراتی (با تأیید بنیاد) را برای بررسی مسئله‌های فرهنگی اجتماعی، تجاری سازی، کنترل پروژه و نظایر آن در نظر بگیرد. در این صورت چنانچه این نفرات از دانشجویان مشمول شیوه‌نامة «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی‌کشور» و تأیید شده (برگزیده) نباشند، حق الزحمة ایشان از سوی استاد خبره و از محل تأمین اعتبار طرح پرداخت می­شود.
 5. پس از وصول طرحِ استاد خبره، مدیر طرح؛ طرح­ها را بررسی و پس از اصلاحات مورد نیازِ احتمالی، آنها را به شورای راهبری ارائه می­کند. شورای راهبری با عنایت به سیاست­ها و امکانات و منابع مالی بنیاد؛ طرح­های اولویت دار را به دانشجویان متقاضی برای همکاری در طرح معرفی می­کند.
 6. دانشجویان درخواست خود را برای همکاری در طرح مورد نظر خود به بنیاد ارائه می­کنند. هر دانشجو می­تواند برای همکاری در حداکثر پنج طرح، با قید اولویت، درخواست خود را ارائه کند.
 7. اطلاعات طرح­های منتخب و دانشجویان متقاضی برای همکاری در طرح، از سوی مدیر طرح به استاد خبره ارسال می ­شود و استاد خبره در زمان معین بر اساس سوابق دانشجو (رزومه) و مصاحبه (در صورت نیاز) با وی؛ طرح و دانشجویان منتخب را با ذکر اولویت، به مدیر طرح اعلام می­کند.
 8. مدیر طرح؛ فهرست طرح­های منتخب، دانشجویان منتخب و اساتید خبره را به شورای راهبری ارائه می­کند.
 9. شورای راهبری، طرح­های نهایی برای اجرا و دانشجویان تأیید شده را (برگزیدگان) را انتخاب و اعلام می­کند.

   تبصرة 1: درصورت اعلام رضایت کامل استاد خبره از عملکرد برگزیده و بر اساس نظر وی، پس از تأیید شورای راهبری، برای برگزیده امتیاز انجام «سایر فعالیتهای نخبگانی» برای درج در سوابق فعالیت­های نخبگانی وی به منظور بهره­مندی از سایر تسهیلات بنیاد لحاظ خواهد شد.

  تبصرة 2 : باتوجه به اینکه طرح­ها از سوی بنیاد به دانشجویان برای انتخاب ارسال و اعلام عمومی می­شوند، اطلاعات موجود در طرح باید به گونه­ای درج شده باشد که ضمن جامع بودن درصورتی که نیاز به حفظ محرمانگی وجود دارد، اطلاعات محرمانه­ای از سوی استاد خبره منتشر نشود و بنیاد مسؤولیتی در این مورد ندارد.

 10. شرح وظایف و خروجی­های هر یک از برگزیدگان برای رسیدن به اهداف هسته توسط استاد خبره تعیین می­شود. تعهدات کلی برگزیدگان به شرح زیر است:

  11-1. هر برگزیده با توجه به نظر استاد خبره به میزان حداکثر 15 ساعت در هفته متعهد به همکاری با هسته است.

  11-2. برگزیدگان در جلسه­های منظمی که برای طرح تشکیل می­شود شرکت می­کنند و در این جلسه­ها گزارش عملکرد خود را ارائه می­کنند و نظریات خود را به اشتراک می­گذارند.

  11-3. درصورتی که پس از قبول شدن طرح، برگزیده­ای بخواهد از هسته خارج شود، ضروری است موضوع را از یک ماه قبل به استاد خبره اطلاع دهد.

  11-4. برگزیدگان باید پیش از آغاز همکاری با هسته، حضور و همکاری خود را به اطلاع استاد راهنمای پایان نامه خود در دانشگاه محل تحصیل برساند. این موضوع باید در تعهدنامة دانشجوی تأیید شده (برگزیده) لحاظ شود.

 11. هر دانشجو صرفاً در یکی از هسته­های مربوط به طرح­های منتخب می­تواند برگزیده شود.
 12. حداکثر پس از یک هفته از اعلام نتیجة نهایی، استاد خبره برای تعیین زمان و مکان جلسه­های منظم خود با اعضای هسته اقدام می­کند.
 13. استاد خبره در ماه نخست اجرای طرح، نقشة راه و زمانبندی اجرای طرح را که با همکاری اعضای هسته تدوین می­شود به مدیر طرح اعلام می کند.
 14. جلسه­های منظم هسته­ها با حضور همة اعضای هسته برگزار می­شود و استاد خبره با همکاری اعضای هسته برای تدوین صورت جلسه­ها، تعیین وظایف آتی افراد، درج گزارش فعالیت گذشته آنها و مستندسازی اقدام­های صورت پذیرفته اقدام می­کند. این گزارش­ها در بازه های سه ماهه به مدیرطرح منعکس می­شود.
 15. در طول اجرای طرح از سوی مدیر طرح جلسه­هایی میان اعضای شورای راهبری و استادان خبره برگزار می­شود تا در آن جلسه­ها در مورد پیشرفت کار و شرایط هسته­ها هم­فکری شود.
 16. استاد خبره میزان فعالیت (روزانه، ماهیانه و ...) هر یک از اعضای هسته را از طریق کاربرگ­هایی که مدیر طرح در اختیار وی قرار می­دهد، به وی اعلام می­کند.
 17. امتیاز مربوط به هر یک از مستعدین جهت استفاده از تسهیلات بنیاد بر اساس عملکرد و میزان مشارکت مستعدین در طرح با پیشنهاد استاد خبره تعیین می‌شود.
 18. ضروری است در قرارداد منعقد شده میان بنیاد و استاد خبره، شرایط استثنا برای انصراف استاد از ادامة فعالیت، درج شود.

تبصرة 3 : در صورت امکان فضاهای کاری مشترک برای استفاده هسته­ها از سوی بنیاد تأمین و در اختیار استاد خبره قرارداده می­ شود.

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601