چهارشنبه 12 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بسمه تعالی

شیوه‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

در سال تحصیلی 98-1397

 

مقدمه

به استناد تبصرة مادة 4 و تبصرة ‌ 1مادة 5 آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (موضوع مصوبة هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 10/5/1397)، شیوه‌نامة اجرای آیین‌نامة مذکور در سال تحصیلی 98-1397، مطابق مواد زیر تدوین شده است.

 

مادة 1. تعریف‌ها

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

الف. «بنیاد ملی» به جای «بنیاد ملی نخبگان»؛

ب.«آیین‌نامه» به جای «آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، مصوب هیئت امنای بنیاد ملی در تاریخ 10/5/1397»؛

ج. «وزارت علوم» به جای «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»؛

د. «وزارت بهداشت» به جای «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی»؛

ه. «مؤسسه» به جای «هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشغول فعالیت هستند»؛

و. «معاونت آینده‌سازان» به جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی»؛

ز. «بنیاد استانی» به جای «هر یک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور»؛

ح. «مقطع کارشناسی» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته»؛

ط. «مقطع کارشناسی ارشد» به جای «سال‌های اول و دوم تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال‌های پنجم تا هفتم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری حرفه‌ای ، سال‌های پنجم و ششم تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی پیوسته و سال‌های اول و دوم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری مستقیم (ادامة تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مستقیماً پس از اتمام مقطع تحصیلی کارشناسی)»؛

ی. «مقطع دکتری» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی ناپیوسته ، سال‌های هفتم تا دهم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی پیوسته و سال‌های سوم تا ششم تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری مستقیم»؛

ک. «دانشجو» به جای «هر یک از دانشجویان مستعد تحصیلی که بر اساس این شیوه‌نامه برگزیده می‌شوند».

مادة 2. نحوة انتخاب برگزیدگان

2-1. دانشجویان برای بهره‌مندی از تسهیلات باید مشغول به تحصیل در سنوات مذکور در بندهای «ح» تا «ی» مادة 1 باشند.

2-2. در سال اول مقطع کارشناسی، صرفاً افراد زیر مشمول جایزه‌های تحصیلی می‌شوند:

الف. دارندگان مدال طلا یا نقرة کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی؛

ب. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه ریاضی و فنی؛

ج. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم تجربی؛

د. دارندگان رتبة 1 تا 80 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم انسانی؛

ه. دارندگان رتبة 1 تا 40 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر.

2-3. انتخاب دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و سال‌های دوم تا چهارم مقطع کارشناسی‌، بر اساس امتیاز کسب‌شده از جدول شمارة 1 پیوست صورت می‌پذیرد.

تبصره. برگزیدگان جایزة شهید احدی بنیاد ملی، در سال اول تحصیل در مقطع دکتری، بدون محاسبة امتیاز، مشمول اعتبار تحصیلی می‌شوند.

2-4. امتیاز حاصل از میانگین کل حین تحصیل یا دانش‌آموختگی، پس از اعمال ضرایب همسان‌سازی رشته-مؤسسه‌های کشور که از سوی بنیاد ملی تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد.

2-5. مجموع امتیاز متقاضیان از فعالیت‌های آموزشی، در جدول شمارة 1، کم‌تر از صفر لحاظ نمی‌شود.

2-6. ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبة امتیاز هر مقاله بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة علمی اعضای هیئت علمی (مصوب وزارت علوم) محاسبه می‌شود. همچنین در محاسبة امتیاز طرح‌های پژوهشی تعداد و ترتیب همکاران و مبلغ طرح در نظر گرفته می‌شود.

2-7. سقف امتیاز برگزیدگی در رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی که عنوان آن‌ها در جدول شمارة 1 ذکر نشده است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی، تعیین و در امتیازهای متقاضیان لحاظ می‌شود.

2-8. ردیف منظور‌شده در جدول شمارة 1 برای «سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه»، برای مواردی همچون  انتشار مقاله در نشریه‌های بسیار معتبر (از قبیلNature وScience ، پس از بررسی و تأیید در بنیاد ملی) ، کسب جوایز معتبر بین‌المللی و موارد دیگری نظیر آن‌ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی به پیشنهاد بنیاد استانی ذی‌ربط و تأیید بنیاد ملی لحاظ می‌شود.

2-9. بنیاد ملی می‌تواند برای تدقیق امتیازهای هر یک از متقاضیان بر اساس جدول شمارة 1، از کارگروه‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران دانشگاهی استفاده کند.

2-10. چنان‌چه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر جایزه‌های تحصیلی، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود. تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، بر عهدة معاونت آینده‌سازان است.

مادة 3. اعتبارها و تسهیلات

 • 3-1.پشتیبانی از دانشجویان مقطع کارشناسی بر اساس جدول شمارة 2 ، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بر اساس جدول شمارة 3 و دانشجویان مقطع دکتری بر اساس جدول شمارة 4 پیوست، انجام می‌شود.
 • 3-2.اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. اعطای این اعتبار، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.
 • 3-3.اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی‌کسب ‌وکار ، تجاری‌سازی ، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. اعطای این اعتبار، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.
 • 3-4.اعتبار «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و دسترسی به آن‌ها» و «خریدکتاب‌های علمی» است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

  تبصرة 1. دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند از اعتبار ارتباطات علمی برای حضور در مجامع علمی نیز استفاده کنند.

 • 3-5.اعطای اعتبار «اجرای پایان‌نامه/ رساله»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامه/ رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع تا پیش از پایان شهریور ماه 1398 است و بر اساس فهرست هزینه‌های تأییدشده از سوی استاد راهنما، تا زمان دفاع از پایان‌نامه/ رساله، به دانشجو پرداخت می‌شود.
 • 3-6.اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشی دانشجو زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاری مورد تأیید بنیاد ملی، در هر نیم‌سال تحصیلی در قبال فعالیت آموزش‌یاری به میزان هشت ساعت در هفته، به دانشجو پرداخت می‌شود. فعالیت‌های آموزش‌یاری شامل: برگزاری کلاس‌های حل تمرین ، کمک در تصحیح برگه‌های دانشجویان ، کمک در سازمان‌دهی مطالب درسی استاد برای ارائه در محیط الکترونیکی ، همراهی دانشجویان درس در بازدیدهای علمی ، فعالیت‌های میدانی ، امور کارگاهی و موارد مشابه است.
 • 3-7.اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشی دانشجو زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاری مورد تأیید بنیاد ملی، در هر نیم‌سال تحصیلی در قبال فعالیت پژوهش‌یاری به میزان هشت ساعت در هفته، به دانشجو پرداخت می‌شود. فعالیت‌های پژوهش‌یاری شامل: کمک در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه ، کمک در راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آموزشی/ پژوهشی ، کمک در تدوین کتاب‌های علمی و تخصصی و کمک در فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه (از قبیل برگزاری کنفرانس‌های علمی ، کارگاه‌های آموزشی و آماده‌سازی نشریات علمی مؤسسه) وسایر موارد مشابه است.

  تبصرة 2. فعالیت‌های مربوط به انجام پایان‌نامه/ رساله، جزء فعالیت‌های پژوهش‌یاری محسوب نمی‌شود.

 • 3-8.اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فناوری دانشجو در شرکت زایشی یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاری مورد تأیید بنیاد ملی، در هر نیم‌سال تحصیلی در قبال فعالیت فن‌یاری به میزان هشت ساعت در هفته، به دانشجو پرداخت می‌شود. فعالیت‌های فن‌یاری شامل: کمک در تولید دانش فنی ، کمک در فعالیت‌های نوآورانه ، کمک در فرایند نیمه‌صنعتی‌سازی محصولات و خدمات ، کمک در تجاری‌سازی محصولات و خدمات و سایر موارد مشابه است.

  تبصرة 3. در صورت ادامة فعالیت دانشجو در فصل تابستان و تأیید بنیاد ملی، اعتبار پژوهش‌یاری/ فن‌یاری برای سه‌ماهة تابستان نیز پرداخت می‌شود.

 • 3-9.همة فعالیت‌های آموزش‌یار/ پژوهش‌یار/ فن‌یار باید با تأیید استاد راهنمای دانشجو باشد.
 • 3-10.اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌ها (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) وکارگاه‌های علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو اعطا می‌شود‌که برای هر دانشجو حداکثر دو بار با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.
 • 3-11.«اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی دانشجو اعطا می‌شود که یک‌بار با تأیید استاد راهنما بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.
 • 3-12.اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فناورانة کشور است‌که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد استانی ذی‌ربط، حداکثر به مدت نُه‌ماه به دانشجویان مقطع دکتری پرداخت می‌شود.
 • 3-13.«اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فناورانة خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملی، بر اساس نرخ رسمی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به مدت شش‌ماه به دانشجویان مقطع دکتری اعطا می‌شود.
 • 3-14. نهاد مقصد فرصت مطالعاتی خارجی باید یکی از مؤسسه‌های علمی با رتبة کم‌تر از 200 در رتبه‌بندی‌های جهانی باشد. ضمناً فرصت‌هایی که موضوع آن‌ها، مرتبط با اولویت‌های علم و فناوری کشور باشد، در اولویت قرار می‌گیرند.
 • 3-15. اضافه مبلغ مربوط به دانشجویان متأهل مشمول اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، به دانشجویانی پرداخت می‌شود که همسر او را دانشجو در سفر همراهی‌کند.
 • 3-16.دانشجو در طول مقطع دکتری صرفاً یک بار می‌تواند از اعتبار اعزام به فرصت‌ مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود.
 • 3-17. دانشجویان برای خروج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی ، بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی و یا شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور، در صورت تأیید بنیاد ملی، می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کنند.
 • 3-18. «اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکة‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود که 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندی دانشجو از امکانات شبکه، تا سقف مبلغ مذکور در جدول‌های شمارة 3 و 4، به دانشجو پرداخت می‌شود.
 • 3-19. «اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» به منظور تشکیل هسته‌ای بر اساس مقررات «طرح شهید احمدی روشن» به اعضای هسته اعطا می‌شود. علاوه بر آن، اعتباری نیز به‌منظور راهبری هسته، بر اساس مقررات طرح مذکور، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد.
 • 3-20. «راتبة دانشجویی» شامل‌کمک‌هزینة معیشتی است‌که در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال ماهانه 20 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع، با تأیید معاونت دانشجویی مؤسسه، به دانشجو پرداخت می‌شود.
 • 3-21. «بیمة تکمیلی درمان» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 70 درصد مبلغ حق بیمه را بنیاد ملی تقبل می‌کند و 30 درصد باقی‌مانده، از جایزة اعطایی به دانشجو کسر می‌شود. شرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شرکت بیمة طرف قرارداد بنیاد تعیین می‌شود.
 • 3-22. دانشجو برای استفاده از بیمة تکمیلی درمان، باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایة درمان (از قبیل تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، سلامت و ...) باشد.
 • 3-23. «هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده و در صورت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج دانشجو در بازة زمانی مذکور در جدول‌های شمارة 2 تا 4، به دانشجو اعطا می‌شود.
 • 3-24.تسهیلات «ودیعة اجارة مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا سایر نهادهای مورد تأیید بنیاد ملی و صرفاً به دانشجویان متأهل، بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده و با ارائه مدارک مبنی بر اجارة مسکن، به دانشجو اعطا می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات، پس از دانش‌آموختگی دانشجو و بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده صورت می‌پذیرد.
 • 3-25. دانشجو نمی‌تواند به صورت هم‌زمان از بیش از یکی از اعتبارهای «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری» ، «فن‌یاری» ، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «راتبة دانشجویی» بهره‌مند شود.

مادة 4. فرایند اجرا

 

برای اجرای شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طی می‌شود:

4-1. رئیس بنیاد ظرفیت پشتیبانی از دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 را تعیین می‌کند.

4-2. معاونت آینده‌سازان، زمان‌بندی فراخوان ، ثبت‌نام ، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می‌کند.

4-3. هر یک از بنیادهای استانی موارد لازم از قبیل زمان‌بندی ثبت‌نام و مقررات را به مؤسسه‌های استان متبوع اعلام و درخواست می‌کنند موارد مذکور از طرق مقتضی به شاغلان به تحصیل در مؤسسه اطلاع‌رسانی شود.

4-4. متقاضیان پروندة خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های سال تحصیلی 98-1397، در سامانه ثبت می‌نمایند.

4-5. بنیادهای استانی با همکاری مؤسسه‌های هر استان، پروندة متقاضیان را بررسی می‌کنند.

4-6. معاونت آینده‌سازان، با بررسی فرایند اجراشده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

تبصره. هرگونه تغییر در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شورای معاونان بنیاد ملی امکان‌پذیر است.

4-7. با انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیادهای استانی به طور مستقیم یا از طریق مؤسسة متبوع دانشجو و بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، از دانشجویان پشتیبانی می‌کنند.

4-8. بنیادهای استانی وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان متبوع و ارزیابی نتایج آن را بر عهده دارند و لازم است پس از پایان سال تحصیلی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان خود، به بنیاد ملی ارسال کنند.

4-9. معاونت آینده‌سازان وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در بنیادهای استانی و جمع‌بندی نتایج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و لازم است پس از دریافت گزارش‌های بنیادهای استانی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه به رئیس بنیاد ارائه کند.

مادة 5. تفسیر مفاد و موارد خاص

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه‌نامه بر عهدة معاونت آینده‌سازان و تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملی است.

مادة 6. تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده ، پنج تبصره و چهار جدول پیوست، در تاریخ 12/8/1397 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 98-1397» (مصوب ریاست بنیاد در تاریخ 24/2/1397) گردیده است و برای سال تحصیلی 98-1397 اجرا می‌شود.

جدول 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه


عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی


دانشجویان مقطع
کارشناسی

دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع
دکتری تخصصی


فعالیت‌های آموزشی

المپیادهای علمی

دانش‌آموزی
(صرفاً یک المپیاد که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

1000

200

100

امتیاز با ضریب 25 درصد در سال از ابتدای هر مقطع تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.


نقره

900

150

80


برنز

800

120

60


ملی

طلا

700

80

40


نقره

500

60

30


برنز

300

50

20


دانشجویی
با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت
(رتبه‌های انفرادی)

اول

300

200

100


دوم

200

150

75


سوم

100

75

50


آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها

برگزیدة آزمون سراسری ورود به دانشگاه از مقطع تحصیلی متوسطه
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

رتبه - 701
(تا صفر)

رتبه - 101
(تا صفر)

رتبه - 51
(تا صفر)


برگزیدة آزمون ورود به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

-

رتبه × 25 - 200
(تا صفر)

رتبه × 15 - 120
(تا صفر)


آزمون‌های علوم پزشکی

برگزیدة آزمون‌های جامع علوم پایة پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و آزمون پیش‌کارورزی پزشکی

رتبه × 40 - 440
(تا صفر)

رتبه × 30 - 330
(تا صفر)

رتبه × 10 - 110
(تا صفر)

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال پس از احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.


برگزیدة آزمون پذیرش دستیار پزشکی و دندان‌پزشکی

-

-

رتبه × 50 - 550
(تا صفر)


میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی

-

(17 - میانگین کل) × 100


میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی ارشد

-

-

(17/5 - میانگین کل) × 75


میانگین کل در طول تحصیل

(17 - میانگین کل) × 150

(5/17- میانگین کل) × 100

(18 - میانگین کل) × 60

امتیاز در مقطع کارشناسی، در ضریب «تعداد سال‌های گذرانده تقسیم بر کل سال‌های مجاز» ضرب می‌شود.
فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

در نشریة دارای رتبة Q1

0

هر مقاله: 50 × ضریب جایگاه نویسنده

صرفاً فعالیت‌های پنج سال اخیر در نظر گرفته می‌شود.


در نشریة دارای رتبة Q2

0

هر مقاله: 40 × ضریب جایگاه نویسنده


مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - پژوهشی

0

هر مقاله: 25 × ضریب جایگاه نویسنده


مقاله‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی در همایش‌های علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)

0

هر مقالة کامل: 10 × ضریب جایگاه نویسنده
(تا سقف 4 مقاله)


همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه

هر طرح: 50 × ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح
تا سقف 150 امتیاز


جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

خوارزمی

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد در سال از ابتدای هر مقطع تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.


رتبه دوم

50 × سهم مشارکت


رتبه سوم

30 × سهم مشارکت


دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت


رتبه دوم

100 × سهم مشارکت


رتبه سوم

80 × سهم مشارکت


بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت


رتبه دوم

300 × سهم مشارکت


رتبه سوم

250 × سهم مشارکت


فارابی

جوان

رتبه اول

120 × سهم مشارکت


رتبه دوم

100 × سهم مشارکت


رتبه سوم

80 × سهم مشارکت


بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت


رتبه دوم

300 × سهم مشارکت


رتبه سوم

250 × سهم مشارکت


رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350


رتبه دوم

300


رتبه سوم

250


محقق جوان

120


محقق دانشجو

100


اختراع‌های برگزیدة
بنیاد ملی

اختراع سطح 1

200 × سهم مشارکت


اختراع سطح 2

150 × سهم مشارکت


اختراع سطح 3

70 × سهم مشارکت


برگزیدگان مسابقات ملی و بین‌المللی هنری/ ادبی/ قرآنی، با تأیید بنیاد ملی

250


دانشجویان نمونة کشوری

100


سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه

100

-


 

 


جدول شمارة 2. پشتیبانی از دانشجویان مقطع ‌کارشناسی

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار توان‌مندی آموزشی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی کارآفرینی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار ارتباطات علمی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار اجرای پایان‌نامة کارشناسی

7,000,000 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

5

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 6.000.000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

6

راتبة دانشجویی

ماهانه 3.000.000 ریال برای دانشجویان مجرد و

4.500.000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

7

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

تا پایان آذرماه سال 1398

8

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

9

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

10

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 


 

جدول شمارة 3. پشتیبانی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,6 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,7 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای پایان‌نامه

000,000,15 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

تا پایان شهریورماه سال 1398

9

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

10

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,500,7ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,9 ریال برای دانشجویان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

11

راتبة دانشجویی

ماهانه 3.000.000 ریال برای دانشجویان مجرد و

4.500.000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

12

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

13

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

14

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

15

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

 


 

جدول شمارة 4. پشتیبانی از دانشجویان مقطع دکتری


ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,11 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,13 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای رساله

000,000,25 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه حداکثر 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد و حداکثر

000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 9 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان شهریورماه 1398 باشد.

9

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

ماهانه معادل ریالی حداکثر 850 یورو برای دانشجویان مجرد و حداکثر 1200 یورو برای دانشجویان متأهل

(با رعایت بند 3-16)

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 6 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان آذر‌ماه 1398 باشد.

10

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1397 تا پایان شهریورماه سال 1398 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه سال 1398 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

11

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

12

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

13

راتبة دانشجویی

ماهانه 3.000.000 ریال برای دانشجویان مجرد و

4.500.000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

14

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

15

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

16

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

17

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

 

 


 

جدول شمارة 3. پشتیبانی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,6 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,7 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای پایان‌نامه

000,000,15 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

تا پایان شهریورماه سال 1398

9

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

10

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,8 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

11

راتبة دانشجویی

ماهانه 3.000.000 ریال برای دانشجویان مجرد و

4.500.000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

12

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

13

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

14

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

15

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 


 

جدول شمارة 4. پشتیبانی از دانشجویان مقطع دکتری

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,11 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,13 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای رساله

000,000,25 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه حداکثر 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد و حداکثر

000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 9 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان شهریورماه 1398 باشد.

9

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

ماهانه معادل ریالی حداکثر 850 یورو برای دانشجویان مجرد و حداکثر 1200 یورو برای دانشجویان متأهل

(با رعایت بند 3-16)

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 6 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان آذر‌ماه 1398 باشد.

10

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1397 تا پایان شهریورماه سال 1398 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه سال 1398 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

11

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

12

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

13

راتبة دانشجویی

ماهانه 3.000.000 ریال برای دانشجویان مجرد و

4.500.000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

14

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

15

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

16

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

17

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

 

 

 

 

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601