دکتر حمید حاتمی

دکترای کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دوره ریاست: شهریور 89 الی بهمن 91

 

دکتر فروغ معین مقدس

دکترای ریاضی، عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

دوره ریاست: بهمن 91 الی خرداد 93

 

دکتر محمدباقر مقدسی

دکترای حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

دوره ریاست: شهریور 93 الی آذر 96

 

دکتر مهدی قاسمی فرد

دکترای فیزیک، عضو هیئت علمی مجتمع فنی مهندسی اسفراین

دوره ریاست: آذر 96 الی بهمن 97

 

دکتر ابولقاسم خزاعیان

دکترای تکنولوژی چوب، عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان

دوره سرپرستی: بهمن 97 الی تیر 98