ماموریت کارگروه، ایجاد زمینه ای برای ارتباط نزدیک تر اجتماعات نخبگانی با مسائل و موضوعات تخصصی در استان و بهره گیری از دیدگاه های نخبگان برای حل مشکلات استان است.

وظایف کارگروه:

الف: شناسایی مسائل، مزیت ها و اولویت های منطقه ای در موضوع تخصصی با تاکید بر آینده نگری.

ب: ایفای نقش اتاق فکر در موضوع های تخصصی مرتبط با توسعه استان و منطقه

ج: بررسی راهکارهای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای و ملی برای حل مسائل تخصصی استان.

د: ایجاد حلقه واسط میان استان و ستادهای توسعه فناوری در زمینه تعریف طرح های توسعه فناوری استانی.

ه: ایفای نقش کارگزاری ستادهای توسعه فناوری در استان(از حیث مدیریت اجرا یا نظارت بر طرح های استانی).

و: ایجاد هماهنگی میان نهادهای استانی به منظور اجرای تصمیم های کارگروه.

ز: بررسی واظهار نظر در خصوص موارد تخصصی که از سوی شورای علمی یا ستادهای توسعه فناوری به کارگروه ارجاع می شود.

ح: ارائه گزارش فعالیت های کارگروه به شورای علمی.

تا کنون سه کارگروه در استان خراسان شمالی فعال شده است:


کارگروه صنعت و فناوری های نوین

ریاست این کارگروه به عهده جناب آقای دکتر قمری می باشد.

جهت مشاهده رزومه ایشان کلیک کنید.

 

کارگروه علوم اجتماعی و فناوری های شناختی

ریاست این کارگروه به عهده جناب آقای دکتر بهنام فر می باشد.

جهت مشاهده رزومه ایشان کلیک کنید.

 

کارگروه گیاهان دارویی

ریاست این کارگروه به عهده جناب آقای دکتر آروین می باشد.

جهت مشاهده رزومه ایشان کلیک کنید.